Poplatky v šk. roku 2018/19

 


Oznámenie

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka schválilo uznesením
č. 19/2019 zo dňa 19. februára 2019 Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Dúbravka, ktorým sa
od l. apríla zvyšujú príspevkv zákonných zástupcov detí v materskej škole a v zariadení školského stravovania:

 
- mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa vo výške
30,00 euro


 - mesačný príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy
(desiata, obed ,olovrant,) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške
1,34 euro.
Tento príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

 

 - mesačný príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške 10,00 euro. Tento príspevok sa uhrádza za každé dieťa, ktorému je strava poskytovaná aspoň jeden deň v mesiaci. Príspevok na režijné náklady uhrádza i zákonný zástupca detí, ktoré májú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky i zákonný zástupca detí s diabetes, celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla ( § 8 ods. 3, písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež).

 

Celé oznámenie nájdete tu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ďakujeme, že využijete svoju možnosť a venujete nám  2 %

Vyhlásenie o poukázaní dane je tu

 

K Vyhláseniu o poukázaní dane  je nevyhnutné

 priložit Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ.

 

Darovať sa dá aj prostredníctvom stránky:


http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=9383.

 

ĎAKUJEME


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oznam o zápise do ZŠ nájdete tu

 

Oznam o zápise do MŠ nájdete tu

 

Bližšie informácie o prijímaní detí do MŠ budú zverejnené od 25.3.2019

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyúčtovanie príspevkov ZRŠ si môžete pozrieť tu

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Školský poriadok 2018/19 si môžete preštudovať
tu

Hodnotiacu správu MŠ za šk. rok 2017/18 si môžete pozrieť tu

TELEFÓNNE ČÍSLO NA ODHLASOVANIE DETÍ JE :

0944 754 301
alebo 02/32 101 654
 


Example pic
 

 

Najnovšie :